Rear window /riə ‘windou/ kính sau

Backlight /bæk lait/ đèn hậu

Number plate/License plate /’nʌmbə pleit/ /’laisəns pleit/ biển số xe

Boot/Trunk /bu:t/trʌɳk/ cốp xe

Bumper /’bʌmpə/ cãi đỡ va/hãm xung

Stop light/Brake light /stɔp lait/ /breik lait/ đèn phanh sau

Reversing/back-up light /ri’və:siɳ/ /bækʌp lait/ đèn hiệu sau

Front wheel/front tire /frʌnt wi:l/ frʌnt ‘taiə/ bánh trước

Side-view mirror /said vju: mirə/ gương bên

Door handle /dɔ: ‘hændl/ lẫy mở cửa xe

Side window /said ‘windou/ cửa sổ bên

Exhaust/pipe /ig’zɔ:st/paip/ ống bô

Fog-light /fɔg lait/ đèn sương mù

Headlight /’hedlait/ đèn pha

Windscreen/windshield /waind skri:n/ waind ʃi:ld/ kính chắn gió

Rear-view mirror /riə vju: mirə/ gương chiếu hậu

Bonnet/hood /’bɔnit/ hud/ nắp ca-pô

Indicator/turn signal /’indikeitə/tə:n ‘signl/ đèn xi nhan

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

If your car’s rear window is damaged it will typically need to be replaced. 

Nếu cửa kính sau xe ô tô của bạn bị vỡ thì nó phải được thay thế.

For an initial fee of $60 and an annual fee thereafter of $31.25, you may order personalized number plates.

Với một khoản phí ban đầu là 60$ và lệ phí hàng năm sau đó là 32,25$, bạn có thể đặt một biển số xe theo nhu cầu của mình.

Replacing a broken side view mirror is easier and cheaper than you might think. Once you have the right tools, the hardest part is just finding the hidden fasteners.

Thay thế một chiếc gương bên của xe ô tô dễ dàng và rẻ hơn so với bạn nghĩ. Một khi bạn có công cụ đúng, thì phần khó nhất chỉ là tìm những chiếc ốc vít chìm mà thôi.

When your car needs an oil change but you can’t pop the hood, a minor mechanical problem turns into a major frustration.

Khi chiếc xe của bạn cần phải thay dầu nhưng bạn không thể mở nắp ca-pô lên được, một vấn đề thuộc về cơ khí nhỏ bỗng trở thành một sự thất bại lớn.

Self-cancelling turn signals were developed in 1940. 

Đèn xi nhan tự nhả được triển khai vào năm 1940.

Thu Hiền

Xem thêm: