Power(n)- /’pauə/: sức mạnh, khả năng, quyền lực

Find (v)- /faind/: tìm thấy, tìm được

Beauty (n)- /’bju:ti/: vẻ đẹp, cái đẹp

Humble (adj)- /’hʌmbl/: khiêm tốn,  nhún nhường

 

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely – Louisa May Alcott.
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.