Knock (v)- /nɔk/: đánh, đấm

Land on (v)- /lænd ɔn/: hạ cánh

Back (n)- /bæk/: lưng

Reason (n)- /’ri:zn/ : lý trí, lý do

 

When life knocks you down, try to land on your back. Because if you can look up, you can get up. Let your reason get you back up – Les Brown

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy

 

Từ Khóa: