Direction (n) – /dɪˈrɛkʃ(ə)n/: phương hướng, sự chỉ huy

Wind (n) – /wɪnd/: gió

Adjust (v) – /əˈdʒʌst/: điều chỉnh, sửa lại

Sail (n) – /seɪl/:  buồm, tàu thuyền

Destination (n) – /ˌdɛstɪˈneɪʃ(ə)n/: nơi đi tới,  sự dự định, điểm đích

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.- Jimmy Dean

Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh những cánh buồm để đến nơi tôi đã định – Jimmy Dean

Từ Khóa: