kindness (n) — /’kaindnis/ — lòng tốt, sự tử tế

deaf (adj) — /def/ — điếc

hear (v) — /hiə/ — nghe

blind (adj) — /blaind/ — đui, mù

Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see.

Lòng tốt là một thứ ngôn ngữ mà người điếc cũng có thể nghe, người mù cũng có thể thấy.

Từ Khóa: