Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindness. – Lucius Annaeus Seneca

Bất kì nơi đâu có con người, nơi đó có cơ hội cho lòng tốt.

Wherever (adv) – /wenˈev.ɚ/: bất kỳ nơi nào

Human being (n) – /ˈhju.mən.ˈbi.ɪŋ/: nhân loại, con người

Opportunity (n) – /ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/: cơ hội

Kindness (n) – /ˈkaɪnd.nəs/: lòng tốt

Thuần Thanh