Tây Du Ký là tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thừa Ân gồm 100 hồi, ghi lại hành trình của bốn thầy trò Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh cầu Phật Pháp, dọc đường đi đã hàng ma phục yêu trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng thành chính quả. Tây Du Ký xây dựng trên văn hóa tu luyện bác đại tinh thâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tất cả tình tiết, nhân vật lời thoại đều mang nội hàm sâu sắc. Do vậy, tác phẩm xứng đáng là báu vật trong kho tàng văn học kim cổ Đông Tây, mãi mãi tỏa sáng đến ngàn đời.

Chuyên mục Học tiếng Anh xin giới thiệu loạt bài học qua tác phẩm Tây Du Ký, không chỉ cung cấp những từ vựng trọng điểm mà còn hy vọng sẽ mang cho quý độc giả đến nguồn cảm hứng mới khi học ngoại ngữ.

***

Trong phần học này, chúng ta cùng tìm hiểu nội hàm trong những Pháp hiệu của ba đồ đệ.

Wukong is in the highest realm, Wukong means enlightening to emptiness.  When one is empty, one can resist the worldly temptations and be close to one’s true self. When one can let go of all attachments, one has reached emptiness and can return to one’s true self.

  • Enlighten: giác ngộ
  • Emptiness: cái không, cái vô
  • Attachment: ràng buộc, chấp trước

Ngộ Không là cảnh giới cao nhất. Ngộ Không nghĩa là giác ngộ đạt được về cái không. Khi một người là “không”, có nghĩa là không thụ nhận mê hoặc của thế gian, bảo trì nhận thức của chân ngã. Khi một người có thể phóng hạ hết thảy chấp trước thì có thể trở về với bản thân mình thực sự.

Tôn Ngộ Không (Ảnh: Zing.vn)

Wuneng is in the next realm, not quite empty, where one still wants to do something. He has many supernormal capabilities. For the ordinary people, that is incredible, but for cultivators, it is nothing spectacular.

  • Realm: cảnh giới
  • Supernormal capabilities: những khả năng siêu thường, thần thông, công năng

Ngộ Năng là cảnh giới tiếp dưới, không hoàn toàn đạt đến “không”, vẫn còn hữu vi, nhưng đã có được siêu năng lực. Đối với người thường, đó là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với người tu luyện, thì không có gì đặc biệt cả.

Trư Ngộ Năng (Ảnh: Soha.vn)

Wujing’s level is the lowest. He cannot reach the state of emptiness and has no supernormal capabilities. He wants to maintain a clean mind. For the ordinary people, it is very good indeed to have a selfless heart. 

  • Reach the state of: đạt đến cảnh giới
  • Selfless heart: tư tâm

Ngộ Tĩnh là cảnh giới thấp nhất. Không đạt được “không”, không đạt được “năng”, mà chỉ cầu tâm thanh tịnh. Đối với người thường mà nói là hết sức cao, là người quá giỏi, không còn tư tâm tạp niệm nữa.

Sa Ngộ Tĩnh (Ảnh: Soha.vn)

Therefore, these three names represent different cultivation levels and states. Whenever Tang Xuanzang encountered a demon, Wukong could defeat the demon and Wuneng could help. Wujing could only faithfully follow. As a result, he and Xuanzang were most likely to be captured by the demon.

Vậy mới nói, Pháp hiệu của ba đồ đệ là đại diện cho ba trạng thái và tầng thứ tu luyện khác nhau. Mỗi khi Đường Tăng gặp yêu ma thì Ngộ Không dốc lòng giải quyết, Ngộ Năng có thể trợ giúp. Ngộ Tĩnh thì chỉ có thể kiên định đi theo mà thôi. Kết quả là, Đường Tăng và Ngộ Tĩnh là hay bị yêu ma giam cầm nhất.

Video tóm tắt bài học:

videoinfo__video3.dkn.tv||4108df60f__

Ad will display in 09 seconds

Thiên Cầm