Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 5: Câu chuyện về vua Thuấn

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện về vua Thuấn và trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • hiếu thuận với cha mẹ: show filial piety toward parents /ʃəʊ ˈfɪliəl ˈpaɪəti təˈwɔːd ˈpeərənts/
  • yêu thương anh chị em: show affection toward siblings /ʃəʊ əˈfɛkʃ(ə)n təˈwɔːd ˈsɪblɪŋz/
  • tăng vốn hiểu biết: acquire knowledge /əˈkwaɪə ˈnɒlɪʤ/
  • số và chữ: numbers and words /ˈnʌmbəz ænd wɜːdz/
  • tính toán và đọc hiểu: calculate and read /ˈkælkjʊleɪt ænd riːd/
  • con số cơ bản: basic digits /ˈbeɪsɪk ˈdɪʤɪts/
  • 10 lần 10/100/1000: ten tens/ ten hundreds/ ten thousands
  • phương pháp tính toán: calculation method /ˌkælkjʊˈleɪʃən ˈmɛθəd/

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

The first thing a human being must learn is how to show filial piety toward parents and affection toward siblings. The second thing is to learn how to acquire knowledge. The first type of knowledge to focus on includes numbers and words—together these allow one to calculate and read. Chinese people use the base ten decimal system for calculation. One is the first of all digits. From one to ten are all the basic digits. Ten tens are 100. Ten hundreds are 1000. Ten thousands are 10,000. Using this calculation method, things can be counted and values can be infinite.

Làm người trước tiên phải biết hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương anh chị em. Sau đó là học hỏi để tăng dần vốn hiểu biết của mình. Những kiến thức thông thường trong cuộc sống bao gồm cả khả năng hiểu được sự thay đổi các con số hay cách đếm số, hiểu được các phép tính toán, và còn có khả năng đọc hiểu các chữ viết. Từ 1 đến 10 là những con số cơ bản, sau đó chúng ta mới có thể biết được 10 lần 10 là 100, 10 lần 100 là 1.000, 10 lần 1.000 là 1 vạn (tức 10.000). [Nghĩa là chúng ta cần học những điều cơ bản trước, rồi trên cơ sở đó mới có thể mở rộng vốn kiến thức của mình].

Câu chuyện: Câu chuyện về vua Thuấn

videoinfo__video2.dkn.tv||dd4faff9e__

 

Câu hỏi thảo luận:

1. Why do you think Emperor Yao selected Shun to take the throne?

Vì sao vua Nghiêu lại chọn Thuấn làm người kế vị?

2.  If you were Shun, what would you do in the face of unreasonable treatment from your family members?

Nếu như bạn là nhân vật chính trong câu chuyện này, gặp phải những đối đãi bất công như thế, bạn sẽ xử lý thế nào?

3. How do you solve disagreements with your family?

Khi bạn và người nhà bất đồng ý kiến, bạn sẽ giải quyết thế nào?

4.  As a human being, the first thing one must learn is to pay filial duty to parents and love siblings. Examine yourself closely and write down what could be improved in your relationships with your parents and siblings.

Điều quan trọng nhất của một người là phải hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương nhường nhịn anh chị em. Thử nghĩ lại xem bạn đã làm được bao nhiêu rồi, còn những điều nào cần khắc phục?

5. What have you learned from the story of Shun?

Đọc xong câu chuyện này, bạn học được điều gì?

Theo Chánh Kiến