Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.

83-Year-Old Woman Arrested for Seeking Daughter’s Release

Bà lão 83 tuổi bị bắt giữ vì tìm cách giải cứu con gái

A Wuhan City resident was arrested on October 8, 2017, for talking to people about Falun Gong, a spiritual discipline being persecuted by the Chinese communist regime. Her mother was arrested five months later for seeking her release.

Ngày 8 tháng 10 năm 2017, một người dân ở thành phố Vũ Hán đã bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Năm tháng sau, mẹ cô lại bị bắt giữ vì tìm cách giải cứu cô.

Ms. Huang Yufeng’s case now rests with the Hanyang District Procuratorate. Her 83-year-old mother, Ms. Peng, visited the local police station and the procuratorate many times to seek her release, but to no avail.

Vụ án của cô Hoàng Ngọc Phượng hiện giờ do Viện kiểm sát khu Hán Dương phụ trách. Người mẹ 83 tuổi của cô, bà Bành, đã đến đồn công an địa phương và Viện kiểm sát nhiều lần để tìm cách cứu cô nhưng không thành công.

Ms. Peng went to the First Detention Center in Wuhan City on March 22, 2018, to deliver a letter to the detention center director. She wrote in the letter that no law in China criminalizes Falun Gong and that her daughter should never have been arrested for exercising her constitutional right to freedom of belief.

Ngày 22 tháng 3 năm 2018, bà Bành đã đến trại tạm giam Số 1 để gửi một bức thư cho giám đốc trại tạm giam. Trong thư bà viết rằng ở Trung Quốc không có luật nào cấm Pháp Luân Công và con gái bà không nên bị bắt giữ vì thực hiền quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

A guard snatched Ms. Peng’s letter out of her hand, while three other guards removed her from the lobby to the courtyard. A fifth guard took pictures of her.

Một lính canh đã lấy lá thư ra khỏi tay bà, trong khi ba lính canh khác lôi bà từ sảnh ra sân. Một lính canh khác chụp hình bà.

Several more guards came out to interrogate Ms. Peng. One of them asked how she came up with the letter and threatened to take her to the local police station.

Nhiều lính canh hơn đã đến để thẩm vấn bà Bành. Một trong số họ hỏi bà viết lá thư thế nào và dọa đưa bà đến đồn công an địa phương.

Another guard was heard calling his supervisor, saying that Ms. Peng was pretty old and didn’t appear to be in good health. His supervisor refused to allow Ms. Peng to be released.

Một lính canh khác gọi cho cấp trên của anh ta, nói rằng bà Bành quá già và không có sức khỏe tốt, nhưng cấp trên của anh ta đã từ chối không cho cho bà Bành về.

Four police officers arrived to manhandle Ms. Peng into their cruiser. It is unclear where they took her.

Bốn công an đã đến và đưa bà Bành vào xe tuần tra của họ một cách thô bạo. Không rõ họ đưa bà đi đâu.

Từ mới và cấu trúc:

spiritual (adj) /ˈspɪr.ɪ.tʃu.əl/: thuộc về tinh thần

discipline (n) /ˈdɪs.ə.plɪn/: kỷ luật, môn học

spiritual discipline: môn tu luyện

persecute /ˈpɜː.sɪ.kjuːt/: đàn áp

regime /reɪˈʒiːm/: chế độ

Chinese communist regime/party: Đảng cộng sản Trung Quốc

detention (n) /dɪˈten.ʃən/: sự tạm giam

criminalize (v) /ˈkrɪm.ə.nəl.aɪz/: phạm tội

guard /ɡɑːrd/: lính canh, bảo vệ

remove st from: lấy cái gì ra khỏi

take a picture of: chụp ảnh

come up with: gợi ý, nghĩ ra, sáng tạo ra

threaten to V: đe dọa làm gì

refuse to V: phủ nhận, từ chối làm gì

Theo Minghui.org