Chúng ta cùng tìm hiểu những mẫu câu dùng khi bạn muốn ngắt lời ai đó. Bài học giới thiệu cả cách nói trang trọng và không trang trọng. 

1. Excuse me/Sorry for butting in but…

Xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng…

2. Just a moment, I’d like to…

Chỉ một chút thời gian thôi, tôi muốn…

3. Can I just butt in for a second?

Tôi có thể ngắt lời một chút được không?

4. I’m sorry to interrupt, but…

Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng…

5. Excuse me (name), may I add to that…?

Xin lỗi (tên), tôi có thể thêm [ý kiến] vào đó không?

6. Wait a minute (impolitely)

Chờ một phút (cách nói không lịch sự)

7. Do you mind if I just say…

Bạn có phiền nếu tôi nói….

8. What are you talking about? (impolitely)

Bạn đang nói về cái gì vậy (cách nói không lịch sự)

9. If I can just stop you for a moment…

Nếu tôi có thể ngắt lời bạn một chút…

10. Can I add something here?

Tôi có thể thêm gì đó vào đây không?

Can I add something here? – Tôi có thể thêm điều gì đó vào đây không? (Ảnh: ThoughtCo)

11. May I interrupt for a second?

Tôi có thể ngắt lời bạn một chút được không?

12. Before you go on, I’d like to say something…

Trước khi bạn tiếp tục, tôi muốn nói vài điều…

13. Can I just mention/say something?

Tôi có thể đề cập đến vài điều không?

14. Excuse me. Could I talk to you for a minute?

Xin lỗi bạn, tôi có thể nói chuyện với bạn một phút được không?

15. If I could just come in here, I think…

Nếu tôi có thể đến đây, tôi nghĩ…

Theo Englishstudyonline.org
Lam Vy biên dịch

Từ Khóa: