Thời mạt pháp và loài người kiếp tận
Bao thiên tai cùng dịch bệnh hoành hành
Đá nổi lên, hồ rộng sâu cũng cạn
Ta tìm gì trong giành giật ghét ganh.

Thời mạt pháp và loài người kiếp tận. Bao thiên tai cùng dịch bệnh hoành hành. (Ảnh: Dkn.tv)

Đại nạn đến ai dang tay cứu vớt
Ai thương ta hơn ta thương thân mình
Có một người vì chúng sinh gánh nghiệp
Với từ bi và hạo đãng hồng ân.

Có một người vì chúng sinh gánh nghiệp. Với từ bi và hạo đãng hồng ân. (Ảnh: Pinterest)

Hãy thường niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo!
Mọi sự thông tai nạn cũng xa rời
Luôn tồn giữ trong tâm Chân Thiện Nhẫn
Và tương lai sẽ rộng mở sáng ngời.

Kim Thoa 01/2018