Ưu Đàm hoa, Ưu Đàm hoa!
Thiên hoa triển hiện nhắn ta điều gì?
Nhắn rằng buông bỏ hữu vi
Xả buông chấp trước, sân si sở cầu

Nhắn rằng sinh mệnh từ đâu…
Nhân sinh thoắt đã bạc đầu sớm mai
Nhắn rằng tuyết lạnh hoa khai
Luyến lưu chi kiếp trần ai đoạn trường

Nhắn rằng trực chỉ cố hương
Nhất tâm hoàn nguyện trên đường hồi thăng
Nhắn rằng truyền khắp thế nhân
Sớm minh chân tướng thêm phần phúc âm

tặng hoa sen
Ảnh: Quay về truyền thống.

Nhắn rằng tu bỏ nhân tâm
Từ bi vô lậu, xuất tầng thế gian
Nhắn rằng đãi cát tìm vàng
Phật ân hạo đãng mênh mang đất trời

Nhắn rằng phản bổn vãng hồi
Niên niên khắc khắc thời thời tu tâm
Nhắn rằng trân trọng hồng ân
Chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” chuyên cần hành theo

Nhắn rằng thuyền Pháp nhổ neo
Sớm hôm tinh tấn về theo cùng Thầy!…

videoinfo__video3.dkn.tv||c6b6f720d__