1. Cách tính lương của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới: Mức lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

  2. Cách tính các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở mới: Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Ngoài ra luatvietnam cho biết:

  • Đối với khoản phụ cấp theo % lương hiện hưởng: Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2019 = [Mức lương hiện hưởng từ ngày 1/7/2019 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày 01/07/2019 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ ngày 01/07/2019 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Một số khoản phụ cấp theo % lương hiện hưởng như: Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; Phụ cấp theo loại xã (đối với công chức cấp xã)…

  • Đối với khoản phụ cấp theo số tiền cụ thể: Từ ngày 1/7/2019 vẫn giữ nguyên như trước.

  • Mức tiền của hệ số chênh lệnh bảo lưu: Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ ngày 01/07/2019 = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Hồng Hoa (tổng hợp)

Xem thêm: