Trò chơi dân gian là một trong những nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt. Bạn có biết tên gọi của chúng trong tiếng Anh là gì không?

Bag jumping /bæɡ/ /dʒʌm.pɪŋ/: nhảy bao bố

Bamboo dancing /bæmˈbuː/ /dɑːns/: nhảy sạp

Bamboo jacks /bæmˈbuː/ /dʒæks/: đánh chuyền, chắt chuyền

Blind man’s buff /ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/: bịt mắt bắt dê

Cat and mouse game /kæt/ /ænd/ /maʊs/ /ɡeɪm/: mèo đuổi chuột

Cock fighting/Buffalo fighting /kɒk/ /ˈbʌf.ə.ləʊ/ /ˈfaɪ.tɪŋ/: chọi gà/trâu

Chanting while sawing wood /tʃɑːntɪŋ/ /waɪl/ /sɔɪŋː/ /wʊd/: kéo cưa lừa xẻ

Dragon snake /ˈdræɡ.ən/ /sneɪk/: rồng rắn lên mây

Flying kite /ˈflaɪ.ɪŋ/ /kaɪt/: thả diều

Hide and seek /ˌhaɪd.ənˈsiːk/: trốn tìm

Human chess /ˈhjuː.mən/ /tʃes/: cờ người

Mandarin Square Capturing /ˈmæn.dər.ɪn/ /skweər/ /ˈkæp.tʃər/: ô ăn quan

Mud banger /mʌd/ /ˈbæŋ.ər/: pháo đất

Racing boat /ˈreɪ.sɪŋ/ /bəʊt/: đua thuyền

Rice cooking competition /raɪs/ /ˈkʊk.ɪŋ/ /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/: cuộc thi thổi cơm

Spinning tops /ˈspɪn.ɪŋ/ /tɒps/: bổ quay

Stilt walking /stɪlts/ /ˈwɔː.kɪŋ/: đi cà keo

Swaying back and forth game /sweɪ ɪŋ/ /bæk/ /ænd/ /fɔːθ/ /ɡeɪm/: trò chơi đánh đu

Tug of war /tʌɡ/ /əv/ /wɔːr/: kéo co

Throwing cotton ball game /θrəʊ ɪŋ/ /ˈkɒt.ən/ /bɔːl/ /ɡeɪm/: trò chơi ném còn

Wrestling /ˈres.lɪŋ/: trò đấu vật

Horse jumping /hɔːs/ /dʒʌmpɪŋ/: trò nhảy ngựa

Ví dụ:

When I was a child, I loved playing mandarin square capturing. It’s very fun.

Khi nhỏ tôi rất thích trò chơi ô ăn quan. Nó rất vui.

Racing boat is a popular game in many places in Viet Nam.

Đua thuyền là trò chơi rất phố biến tại nhiều địa phương ở Việt Nam.

We all spent our childhood on many traditional games like dragon snake, cat and mouse games and bamboo jacks…

Chúng ta đều trải qua tuổi thơ với nhiều trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, chơi chuyền,…

Kids will feel happier and closer together with traditional games like tug of war, horse jumping, blind man’s buff,… and they will feel more peaceful with flying kit. It is emotion that they could never find in games on smartphones or tablets.

Lũ trẻ sẽ thấy vui vẻ và gần gũi nhau hơn với những trò chơi truyền thống như kéo co, nhảy ngựa, bịt mắt bắt dê,… và chúng sẽ thấy bình yên khi thả diều. Đó là cảm xúc mà chúng không bao giờ có thể tìm thấy trong những trò chơi trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng.

Thuần Thanh biên tập

Xem thêm