Antiseptic /,ænti’septik/ chất khử trùng

Aspirin /’æspərin/ thuốc aspirin

athlete’s foot powder /’æθli:ts fut /’paudə/ phấn bôi nấm bàn chân

bandages /’bændidʤ/ băng

cough mixture /kɔf /’mikstʃə/ thuốc ho nước

diarrhoea tablets /,daiə’riə ‘tæblit/ thuốc tiêu chảy

emergency contraception /i’mə:dʤensi kɔntrə’sepʃn/ thuốc tránh thai khẩn cấp

eye drops /ai drɔp/ thuốc nhỏ mắt

first aid kit /fə:st ænd kit/ bộ sơ cứu

hay fever tablets /hei ‘fi:və ‘tæblit/ thuốc trị sốt mùa hè

indigestion tablets /,indi’dʤestʃn ‘tæblit/ thuốc tiêu hóa

laxatives /’læksətiv/ thuốc nhuận tràng

lip balm (lip salve) /lip bɑ:m/ /lip sɑ:v/ sáp môi

medicine /’medsin/ thuốc

nicotine patches /’nikəti:n /pætʃ/ miếng đắp ni-cô-tin

painkillers /’peinlis/ thuốc giảm đau

plasters /’plɑ:stə/ miếng dán vết thương

pregnancy testing kit /’pregnənsi tedtiɳ kit/ dụng cụ thử thai

prescription /pris’kripʃn/ đơn thuốc

sleeping tablets /sli:piɳ‘tæblit/ thuốc ngủ

thermometer /θə’mɔmitə/ nhiệt kế

throat lozenges /θrout ‘lɔzindʤ/ thuốc đau họng viên

tissues /’tisju:/ giấy ăn

travel sickness tablets /’træveil ‘siknis ‘tæblit/ thuốc say tàu xe

vitamin pills /’vitəmin pils/ thuốc vitamin

Ví dụ

Cough mixture abuse has been reported to cause severe folate deficiency and neurological defects.

Việc lạm dụng thuốc ho nước đã được báo cáo rằng gây thiếu hụt folate nghiêm trọng và khuyết tật hệ thần kinh.

Eye drops are used for many reasons, ranging from dry eyes to primary treatment for infections, viruses, and diseases.

Thuốc nhỏ mắt được sử dụng vì nhiều lý do khác nhau, từ trống khô mắt cho đến điều trị nhiễm trùng, vi rút và các bệnh lý.

Laxatives can help relieve and prevent constipation. But not all laxatives are safe for long-term use.

Thuốc nhuận tràng có thể giúp làm giảm và ngăn ngừa táo bón. Nhưng không phải tất cả các loại thuốc nhuận tràng đều an toàn khi sử dụng lâu dài.

Versatis medicated plasters are used to treat pain caused by post herpetic neuralgia.

Miếng dán y tế Versatis được sử dụng để làm giảm các cơn đau do viêm dây thần kinh zona.

You can’t buy this medicine without a prescription.

Bạn không thể mua loại thuốc này mà không có toa thuốc của bác sĩ.

Vitamin pills are a waste of money, usually offer no health benefits and could even be harmful, a group of leading scientists has said.

Thuốc vitamin là một sự lãng phí tiền bạc, thường thì nó không cung cấp lợi ích cho sức khỏe và thậm chí còn có thể gây hại, một nhóm các nhà hoa học hàng đầu đã cho biết.

Thu Hiền