Sweetheart /’swi:thɑ:t/ áo không cổ quây trái tim

Scoop /sku:p/ cổ chữ U

Straight across /streit ə’krɔs/ áo không cổ quây thẳng

V – neck /vi: nek/ cổ chữ V

Off – shoulder /ɔ:f ‘ʃouldə/ áo không cổ vai trễ

Bateau  /bæ’toʊ/ cổ tròn

Jewel /’dʤu:əl/ cổ tròn thấp (để thấy được vòng cổ)

Square /skweə/ cổ vuông thấp

Halter /’hɔ:ltə/ cổ tròn khít cổ

High neck /hai nek/ cổ cao

Sabrina /Sabrina/ cổ thuyền

Spaghetti strap /spə’geti stræp/ áo không cổ hai dây

Halter strap /’hɔ:ltə stræp/ áo hai dây bắt chéo sau cổ

Asymmetric /,æsi’metrik/ áo không cổ hở vai bất đối xứng

Queen Anne /kwi:n æn/ cổ áo kiểu nữ hoàng Anne

Illusion /i’lu:ʤn/  cổ giả có mầu hoặc chất khác cổ thật

Grecian /’gri:ʃn/ cổ Hy Lạp

Cowl  /kaul/  áo cổ đổ, rủ

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

Basically, jewel necklines are suitable for all body types.

Về cơ bản, áo cổ tròn phù hợp với tất cả các kiểu hình thể.

Different to the scoop neckline, the sweetheart shape would creat draws attention to the neck.

Khác với cổ áo chữ U, cổ trễ hình tim thu hút sự chút ý vào phần cổ.

If you are wearing a dress with spaghetti straps or no straps at all, or one that is far enough off the shoulder to need special undergarments, AND the ceremony is in a place of worship, please bring a shawl, a wrap, or something to cover up with. 

Nếu bạn đang mặc một chiếc váy hai dây hoặc không có dây, hay một chiếc váy quây trễ thì cần phải có lót đặc biệt, và buổi lễ diễn ra ở nhà thờ nên vui lòng mang theo chiếc khăn, áo choàng hoặc thứ gì đó để che phần vai.

The high neck blouse design is quite a rage these days.

Các thiết kế áo cổ cao khá là thịnh hành dạo gần đây.

Thu Hiền

Xem thêm: