“So” và “so that” đều liên kết các mệnh đề nhưng giữa chúng có điểm khác nhau cơ bản. Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

1. So that

“So that” chỉ lý do, mục đích, giải thích cho mệnh đề đằng trước.

Ví dụ:

I come home so that I can meet my mom.

Tôi về nhà là để gặp mẹ.

I left my house early so that I could avoid traffic jam.

Tôi đi sớm để tránh ùn tắc giao thông.

2. So

“So” thường được dùng để liên kết 2 mệnh đề, mệnh đề bắt đầu bằng “so” nêu lên kết quả của mệnh đề trước.

Ví dụ:

She has some money, so she goes shopping.

Cô ấy có một khoản tiền nên cô ấy đi mua sắm.

He studied hard, so he passed the exam.

Anh ấy đã học hành chăm chỉ nên anh ấy đã qua được kì thi.

Viên Dung

Từ Khóa: