Đây là kiến thức rất cơ bản nhưng không phải ai cũng phát âm chuẩn. Chúng ta cùng ôn lại nhé!

Các tháng trong năm

January (viết tắt = Jan) /ˈdʒæn.ju.er.i/: tháng 1

February (viết tắt = Feb) /ˈfeb.ruː.er.i/: tháng 2

March (viết tắt = Mar) /mɑːrtʃ/: tháng 3

April (viết tắt = Apr) /ˈeɪ.prəl/: tháng 4

May /meɪ/: tháng 5

June /dʒuːn/: tháng 6

July /dʒuˈlaɪ/: tháng 7

August (viết tắt = Aug) /ɔːˈɡʌst/: tháng 8

September (viết tắt = Sept) /sepˈtem.bər/: tháng 9

October (viết tắt = Oct) /ɑːkˈtoʊ.bɚ/: tháng 10

November (viết tắt = Nov) /nəʊˈvem.bər/: tháng 11

December ( viết tắt = Dec) /dɪˈsem.bɚ/: tháng 12

Bốn mùa trong năm

Spring /sprɪŋ/: mùa xuân

Summer /ˈsʌm.ɚ/: mùa hạ

Fall/autumn /fɑːl/ /ˈɔː.təm/: mùa thu

Winter /ˈwɪn.t̬ɚ/: mùa đông

Thảo An