Mistake (n) /mis’teik/: sai lầm, lỗi lầm

Life (n)- /laif/: cuộc sống, cuộc đời

Continual (adj)- /kən’tinjuəl/: liên tục

Fear (v)- /fiə/: sợ hãi
“The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.” – Elbert Hubbard

“Sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải trong cuộc đời là tiếp tục sợ rằng bạn sẽ mắc sai lầm khác” – Elbert Hubbard

Từ Khóa: