Judge (v) – /’dʤʌdʤ/ đánh giá, xét, phán xét

Harvest (n) – /’hɑ:vist/: kết quả, sự thu hoạch được

Reap (v) – /ri:p/: hưởng

Seed (n) – /si:d/: hạt giống

Plant (v) – /plɑ:nt/: trồng

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant – Robert Louis Stevenson

Đừng đánh giá mỗi ngày bằng kết quả thu hoạch được mà bằng những hạt giống mà bạn đã trồng

Từ Khóa: