Lời Ngoại

No Matter What | Boyzone

No matter what they tell us
No matter what they do
No matter what they teach us
What we believe is true

No matter what they call us
However they attack
No matter where they take us
We’ll find our own way back

I can’t deny what I believe
I can’t be what I’m not (I know I’m not)
I know I’ll love, forever (I know)
I know no matter what
If only tears were laughter
If only night was day
If only prayers were answered(hear my prayers)
Then we would hear God say

[Chorus]

And I will keep you safe and strong
And shelter from the storm (no matter where)
No matter where it’s barren (a dream)
A dream is being born

No matter who they follow
No matter where they lead
No matter how they judge us
I’ll be everyone you need

No matter if the sun don’t shine (the sun don’t shine)
Or if the skies are blue (skies are blue)
No matter what the ending (my life)
My life began with you
I can’t deny what I believe (what I believe)
I can’t be what I’m not (I know I’m not)
I know this love’s forever
That’s all that matters now, no matter what

No no matter that’s all that matters to me

Lời Việt

No Matter What | Boyzone

Dù…

Dù cho họ có nói với chúng ta điều gì
Dù cho họ có làm gì
Dù cho họ dạy chúng ta điều gì
Những gì chúng ta tin tưởng vẫn là sự thật

Dù cho họ gọi chúng ta là gì
Dù cho họ bắt đầu việc đó như nào
Dù cho họ có mang chúng đi đâu đi chăng nữa
Thì chúng ta vẫn sẽ trở lại với chính con đường của mình

Anh chẳng thể nào chối bỏ những gì anh tin tưởng
Anh chẳng thể làm cái điều mà anh không thể
Anh biết rằng tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi
Anh biết, dù cho điều gì có xẩy ra

Giá như những giọt nước mắt là những nụ cười
Giá như những đêm lạnh giá là những ngày ấm áp
Giá như những người cầu nguyện hạnh phúc có được câu trả lời( Hãy nghe những lời cầu nguyện của anh )
Khi đó chúng ta sẽ nghe được câu trả lời từ chúa

Anh sẽ luôn giữ em được an toàn và khỏe mạnh
Và bảo vệ em trược mọi sóng gió
Dù cho ở đó có cằn cỗi đến đâu đi chẳng nữa
Thi giấc mơ vẫn sẽ được sinh ra

Dù cho họ có theo chúng ta
Dù cho họ dẫn chúng ta đi đâu
Dù cho họ có xét đoán chúng ta về bất cứ điều gì
Anh vẫn sẽ là mọi thứ em cần

Dù cho mặt trời có không còn tỏa sáng
Hay bầu trời chỉ mang một màu u buồn
Dù cho mọi thứ có kết thúc
Thì cuộc đời anh vẫn sẽ bắt đầu cùng với em

Anh chẳng thể chối bỏ những gì anh tin tưởng
Anh chẳng thể làm cái điều mà anh không thể
Anh biết tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi
Giờ đây chẳng có gì là quan trọng với anh cả
Chẳng gì cả

Chẳng có gì là quan trọng với anh cả ngoài em

Giải thích:

Concession clause- Mệnh đề nhượng bộ
Example-Ví dụ
Translation-Dịch nghĩa
no matter who/what/where/when
cho dù/bất kể ai/cái gì/ở đâu/khi nào
No matter what they call us, no matter where they take us, we’ll find our own way back. Dù cho họ gọi chúng ta là gì, dù cho họ có mang chúng đi đâu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn sẽ trở lại với chính con đường của mình.
No matter where they lead, no matter how they judge us, I’ll be everyone you need. Dù cho họ dẫn chúng ta đi đâu, dù cho họ có xét đoán chúng ta về bất cứ điều gì, anh vẫn sẽ là mọi thứ em cần.

 

Idioms-Thành ngữ
Examples-Ví dụ
Translation-Dịch nghĩa
If only + Clause (Simple past)
Giá mà… (Điều ước ở hiện tại)
– If only tears were laughter.
– If only prayers were answered.
– If only I were rich.
– If only I knew her name.
– Giá như những giọt nước mắt là những nụ cười.
– Giá như những người cầu nguyện hạnh phúc có được câu trả lời.
– Giá mà tôi giàu có.
– Giá mà tôi biết tên cô ấy.
If only + Clause (Past Perfect)
Giá mà… (Điều ước trong quá khứ)
– If only I had come here by taxi.
-If only It hadn’t rained yesterday.
-Giá mà tôi đến đây bằng xe taxi.
-Giá mà ngày hôm qua trời đừng mưa.