Bạn đã từng ấn tượng với ai đó chỉ bằng một câu nói của họ chưa? Thật vậy, lời nói có thể thể hiện trí tệ cũng như phẩm chất tính cách của cá nhân.

Hôm nay, chúng ta cùng xem những câu nói nổi tiếng của các đời Tổng Thống Mỹ nhé.

  1. “I walk slowly, but I never walk backward”.

“Có thể tiến chậm, nhưng đừng bao giờ bước lùi”.

(Abraham Lincoln)

  1. “In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock”.

“Với xu hướng, hãy bơi theo dòng. Với nguyên tắc sống, hãy vững như bàn thạch”

(Thomas Jefferson)

  1. “Tell the truth, work hard, and come to dinner on time”.

“Nói thật, làm chăm chỉ, và ăn tối đúng giờ”

(Gerald R. Ford)

  1. “If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader”.

“Nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn, và trở nên tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo thật sự”

(John Quicy Adams)

  1. “Accomplishment will prove to be a journey, not a destination”.

“Thành công là một cuộc hành trình, không phải là đích đến”.

(Dwight D. Eisenhower)

  1. “Conformity is the jailer of freedom and enemy of the growth”.

“Rập khuôn là cai tù của tự do và là kẻ thù của phát triển”.

(John F. Kennedy)

  1. “If you’re walking down the right path, you’re willing to keep walking, eventually you’ll make progress”

“Nếu bạn đi đúng con đường và luôn luôn sẵn sàng bước tiếp, sớm muộn gì bạn cũng đạt được thành công”.

(Barack Obama)

  1. “If you treat people right, they will treat you right…ninety percent”.

“Nếu bạn đối tốt với mọi người, 90% họ cũng sẽ đối tốt lại với bạn”.

(Franklin D. Roosevelt)

  1. “Believe you can, and you’re halfway there”.

“Khi tin là mình có thể, bạn đã đạt được một nửa thành công”.

(Theodore Roosevelt)

  1. “It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit”.

“Thành công đến bất ngờ hơn khi bạn không quan tâm tới lợi ích”

(Harry S. Truman)

Sưu Tầm