Hai từ người Việt hay nhầm lẫn về nước Mỹ

Câu chuyện lịch sử 06/08/20, 17:43

Sự nhầm lẫn nhỏ, nhưng nội hàm khác biệt không nhỏ. Hợp Chủng Quốc hay Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ? Chúng ta thường nhìn thấy dòng chữ “Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ” trên nhiều phương tiện truyền thông, thậm chí là trong các văn bản chính thức. Tuy nhiên, đó là cách ...