Dòng sông ơi chảy về đâu?
Có ngang qua con đường làng thuở ấy
Thời vụng dại nào ta có thấy
Mắt mẹ buồn bên vạt sắn nương dâu.

Dòng sông ơi chảy về đâu?
Có mang được giùm ta lời nhắn
Đã giữ mãi từ bao mùa mưa nắng
Đất quê mình ai quên được ngàn sau.

Dòng sông ơi chảy về đâu?
Có ngang qua cánh rừng xưa ta ở
Cho ta gởi trăm nghìn lần nỗi nhớ
Cánh rừng xưa bè bạn thuở ban đầu.

Dòng sông ơi chảy về đâu? Có mang được giùm ta lời nhắn (Ảnh: hiveminer.com)

Dòng sông ơi chảy về đâu?
Có ngang qua chỗ bạn ta nằm ngày ấy
Mùa này biên giới mây trắng nhiều lắm đấy
Đừng bay đi kẻo nắng những mái đầu.

Dòng sông ơi chảy về đâu?
Có ngang qua một thời kỷ niệm
Ai nhớ ai quên ai suốt đời tìm kiếm
Riêng ta buồn thức suốt những đêm thâu.

Dòng sông ơi chảy về đâu?

Dòng sông ơi chảy về đâu? Có ngang qua một thời kỷ niệm (Ảnh: 500px)

Trường Kiên