Trót sa chân chốn bể dâu
Được thân người lẽ để cầu an nhiên?
Từ trong nhơ nhớp bùn đen…
Vẫn thanh cao nở một miền sen thơm!

Mới hay… trong khổ có đường
Mới hay… giữa những nỗi buồn có vui!
Khó thay… có được thân người..
Khó thay… gặp Pháp… nên người chân tu…

Ảnh: Tĩnh Tuệ

Gập ghềnh, mưa gió trải qua
Một ngày tay vén mây mù… tiêu dao!
Phật không bỏ lọt người nào
Miễn lòng vun dưỡng trái Đào “Thiện Tâm”

Hồi Tâm

videoinfo__video3.dkn.tv||ff3e9bf97__

Ad will display in 09 seconds