Vàng cuối năm
Chuông chùa buông
Rơi rơi rơi
Khói sương…

Rơi rơi rơi
Chơi vơi
Như hồn ai
Chùng theo tiếng chuông…

Rơi rơi rơi
Buồn thương
Rơi rơi rơi
Sông trôi qua tháng năm ngậm ngùi…

Chuông chùa
Nguồn: Lịch ngày tốt

Rơi rơi rơi
Chuông chùa buông
Không trăng suông
Rơi vàng cuộc đời
Buồn vui như kiếp người
Lá bồ đề rơi…

Gió vàng rơi
Gió cuốn ai lưng trời
Bóng Phật ngồi
Giữa lặng thinh
Quầng mây trắng trôi
Giữa cuộc đời
Đức in trong Tâm người…

videoinfo__video3.dkn.tv||c6b6f720d__

Ad will display in 09 seconds