Theo phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, Việt Nam dự tính chi ngân sách khoảng 1,52 triệu tỷ đồng cho năm tới, tăng so với mức 1,39 triệu tỷ đồng ước tính cho năm 2017.

Chi thường xuyên sẽ chiếm phần lớn tỷ trọng của chi ngân sách, dự kiến vào khoảng 434 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2018, chính phủ dự kiến chi cho dự trữ quốc gia 970 tỷ đồng, viện trợ 1,3 nghìn tỷ đồng, dự phòng ngân sách trung ương 15,8 nghìn tỷ đồng, trả nợ lãi 110 nghìn tỷ đồng, đầu tư phát triển 187 nghìn tỷ đồng.

Theo dự toán, ngân sách phân bổ cho trung ương dự kiến vào khoảng 948 nghìn tỷ đồng, còn chi cho địa phương khoảng 800 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, bội chi năm 2018 dự kiến bằng 3,7% GDP, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2017.

Năm nay, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,21 triệu tỷ đồng, trong đó số thu 9 tháng đầu năm đạt 843 nghìn tỷ đồng, đạt 69,5% kế hoạch năm.

Chi ngân sách cả năm 2017 dự kiến ở mức 1,39 triệu tỷ đồng, theo đó tạo ra mức bội chi 174,3 nghìn tỷ đồng.

Bội chi ngân sách năm 2017 dự kiến ở mức 3,5% GDP, trong mục tiêu Quốc hội cho phép.

Quang Minh (TH)