Điều chỉnh mức tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019. Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 09/11/2018.

Báo Tiền Phong thông tin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, theo đó sẽ tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng so với hiện nay) từ 1/7/2019.

Theo Nghị quyết 70/2018, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Mức lương mới áp dụng từ ngày 1/7/2019.

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019. (Ảnh minh họa)

Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Đối với ngân sách của các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên tắc:

  • Dành 50% bổ sung nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm do tăng mức lương cơ sở trong lĩnh vực hành chính và các lĩnh vực có đơn vị sự nghiệp;

  • Dành 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng.

Việc quyết định chi cho từng nội dung do các địa phương quyết định theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, theo Thể thao Văn hóa.

Theo báo ANTV, trước đó, Hội đồng tiền lương Quốc gia cũng họp và thống nhất tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2019 tăng thêm bình quân 5,3% so với mức lương áp dụng năm 2018. Theo đó, mức lương tối thiểu áp dụng như sau:

  1. Vùng I: 4,18 triệu đồng – tăng 200.000 đồng so với năm 2018

  2. Vùng II: 3,71 triệu đồng – tăng 180.000 đồng so với năm 2018

  3. Vùng III: 3,25 triệu đồng – tăng 160.000 đồng so với năm 2018

  4. Vùng IV: 2,92 triệu đồng – tăng 160.000 đồng so với năm 2018

Lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động thuộc khu vực doanh nghiệp.

Khôi Minh (tổng hợp)