Đây cũng là dạng bài hay gặp trong các bài thi, cùng luyện tập nhé!

Câu hỏi:

1. My house needs …

A. redecorated

B. redecorating

C. being redecorated

D. to redecorate

2. I remember … them to use my phone.

A. to allow

B. allow

C. allowing

D. allowed

3. We found it very difficult …  Math.

A. to study

B. study

C. studying

D. studied

4. I can’t read when I am traveling. It makes me … sick.

5. This sign means not … into.

A. to go

B. go

C. going

D. to going

6. Don’t forget … homework.

A. to do

B. doing

C. do

D. to doing

7. Please wait a minute. I am busy …

A. works

B. worked

C. to work

D. working

8. We have plenty of time. We needn’t …

A.  hurry

B. to hurry

C. hurrying

D. hurried

9. The driver stopped … a coffee because he felt sleepy.

A. have

B. to have

C. having

D. had

10. You should try … the door with this key.

A. to unlocking

B. unlocking

C. unlock

D. to unlock

Đáp án:

1. B

Ngôi nhà cần … trang trí lại, như vậy cần dùng bị động (Ngôi nhà cần được trang trí lại), chủ động của need là: need to V, bị động: need Ving

2. C

remember to V: nhớ phải làm gì, remember Ving: nhớ đã làm gì

Tôi nhớ là đã cho phép họ sử dụng điện thoại của tôi.

3. A

S find adj to V: ai đó cảm thấy như thế nào khi làm gì

Chúng tôi cảm thấy học toán thật khó.

4. A

make sb adj: khiến ai cảm thấy như thế nào

Tôi không thể đọc sách khi đang di chuyển. Nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

5. C

meaning to V: có ý định làm gì, mean V-ing: Có nghĩa là gì

Biển báo này có nghĩa là không được đi vào đây.

6. A

forget to V: quên việc phải làm (nhiệm vụ, nhắc nhở), forget Ving: quên việc đã làm

Đừng có quên làm bài tập về nhà đấy.

7. D

busy Ving: bận làm gì

Chờ mình chút. Mình đang bận làm việc.

8. A

needn’t V: không cần làm gì

Chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta không cần vội.

9. C

stop Ving: dừng hẳn việc gì, stop to V: dừng để làm gì

Tài xế dừng lại uống chút cà phê vì ông ấy cảm thấy buồn ngủ.

10. B

try to V: cố gắng làm gì, try Ving: thử làm gì

Bạn nên thử mở cửa với chiếc chìa khóa này.

Thảo An