SEA games 29 có tới 38 môn tranh tài. Bạn đã biết hết tên những môn thể thao này trong tiếng Anh chưa?

Aquatics – /əˈkwæt̬.ɪks/: Thể thao dưới nước (Lặn, Bơi, Bơi nghệ thuật, Bóng nước)

Archery – /ˈɑːr.tʃɚ.i/: Bắn cung

Athletics – /æθˈlet̬.ɪks/:  Điền kinh

Badminton –  /ˈbæd.mɪn.tən/: Cầu lông

Basketball –  /ˈbæs.kət.bɑːl/: Bóng rổ

Billiards & Snooker – /ˈbɪl.jɚdz.ən.ˈsnuː.kɚ/: Bi-a

Boxing – /ˈbɑːk.sɪŋ/: Đấm bốc

Cricket – /ˈkrɪk.ɪt/: Môn cricket

Cycling – /ˈsaɪ.klɪŋ/: Đạp xe

Equestrian – /ɪˈkwes.tri.ən/: Đua ngựa

Fencing –  /ˈfen.sɪŋ/ : Đấu kiếm

Football – /ˈfʊt.bɑːl/: Bóng đá

Golf – /ɡɑːlf/: Môn đánh gôn

Gymnastics  – /dʒɪmˈnæs.tɪks/: Thể dục dụng cụ

Hockey – /ˈhɑː.ki/: Môn hôc-ky

Ice hockey/ˈaɪs ˌhɑː.ki/: Hockey trên băng

Ice skating – /ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ/: Trượt băng

Judo – /ˈdʒuː.doʊ/: Môn võ judo

Karate – /kəˈrɑː.t̬i/: Môn karate

Lawn bowling – /ˈlɑːn ˌboʊ.lɪŋ/: Bowling trên cỏ

MuayVõ Muay Thái

Netball – /ˈnet.bɑːl/: Bóng lưới

Pencak Silat: Môn võ pencak silat

Pétanque – /pəˈtɑːŋk/: Bi sắt

Rugby – /ˈrʌɡ.bi/: Bóng bầu dục (còn có tên American Football)

Regatta – /rɪˈɡɑː.t̬ə/: Đua thuyền buồm

Shuttlecock kicking – /ˈʃʌt̬.əl.kɑːk.kɪkɪŋ/: Đá cầu

Shooting – /ˈʃuː.t̬ɪŋ/: Bắn súng

Squash – /skwɑːʃ/: Bóng quần

Table tennis – /ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/: Bóng bàn (còn có tên là Ping-pong)

Tae kwon do – /ˌtaɪ kwɑːn ˈdoʊ/: Môn Tae kwon do

Tennis – /ˈten.ɪs/: Môn quần vợt

Bowling – /ˈboʊ.lɪŋ/: Bóng bowling

Triathlon – /traɪˈæθ.lɑːn/: Ba môn phối hợp (gồm bơi, xe đạp, và chạy)

Volleyball – /ˈvɑː.li.bɑːl/: Bóng chuyền

Windsurfing – /ˈwɪndˌsɝː.fɪŋ/: Lướt ván

Weightlifting – /ˈweɪtˌlɪf.tɪŋ/: Cử tạ

Wushu: Môn võ Wushu

Ví dụ:

Some games in SEA games are traditional games of countries in Asian like Muay and Pencak Silat.

Một số môn ở SEA games là những môn truyền thống của các nước Đông Nam Á như võ Muay, Pencak Silat.

The fencing derives from the sport of the French nobility in the 15th century.

Đấu kiếm xuất phát từ môn thể thao dành cho giới quý tộc Pháp ở thế kỷ 15.

Equestrian is popular with the name Royals Sport.

Môn đua ngựa còn được phổ biến với cái tên là môn Thể thao Hoàng gia.

If you want to become an expert in a traditional Martial arts like Fencing, Judo, Tea kwon do,…, you need to learn how to be patient and calm to get the real meaning of each game. They all have profound implications that many people today do not understand.

Nếu bạn muốn trở thành cao thủ của các môn võ thuật cổ truyền như Đấu kiếm, Judo, Tea kwon do,... bạn cần phải học sao cho trở nên kiên nhẫn và tĩnh tại mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của mỗi môn. Chúng đều có nội hàm thâm sâu mà nhiều người ngày nay không hiểu được.

Thuần Thanh biên tập

Xem thêm