• “Hề-lú, các bạn có muốn đọc thơ không nhỉ?
  • À, cũng bình thường, hi
  • Những đoạn thơ “đọc líu cả lưỡi” đó?
  • À, cũng bình thường, hi
  • (Chắc chưa đủ thú vị đây mà) Thơ bằng tiếng Anh nhé, không phải bằng tiếng Việt!
  • Cũng được đấy!”

Nào cùng xem đoạn thơ của chúng ta nhé:

Bitty Batter bought some butter

“But,” said she, “this butter’s bitter.

If I put it in my batter,

It will make my batter bitter.”

So she bought some better butter,

And she put the better butter in the bitter batter,

And made the bitter batter better.

Phiên âm:

Bitty Batter bought some butter

/ˈbɪti ˈbætər bɔːt sʌm ˈbʌtər/

“But,” said she, “this butter’s bitter.

/bʌt, sed ʃiː, ðiːz ˈbʌtər z ˈbɪtər/

If I put it in my batter,

/ɪf aɪ pʊt ɪt ɪn maɪ ˈbætər/

It will make my batter bitter.”

/ɪt wɪl meɪk maɪ ˈbætər ˈbɪtər/

So she bought some better butter,

/səʊ ʃiː bɔːt sʌm ˈbetər ˈbʌtər/

And she put the better butter in the bitter batter,

/ænd ʃiː pʊt ðə ˈbetər ˈbʌtər ɪn ðə ˈbɪtər ˈbætər/

And made the bitter batter better.

/ænd meɪd ðə ˈbɪtər ˈbætər ˈbetər/

Ý nghĩa của bài thơ:

Bitty Batter đã mua một ít bơ

“Nhưng”, cô nói, “bơ này có vị đắng.

Nếu tớ trộn nó vào bột,

Nó sẽ làm bột của tớ bị đắng”.

Vậy nên cô đã mua một ít bơ ngon hơn,

Và cô ấy trộn bơ ngon hơn vào bột bị đắng,

Và đã làm bột bị đắng có vị ngon hơn.

Bạn vượt chướng ngại vật xuất sắc chứ?

“Ồ, các bạn ấy không dễ bị ‘khuất phục’ đâu nhé!”.

Ngọc Lan