Là một trong ‘bộ ba quyền lực’ của các giới từ, hãy xem khi ‘at’ đi cùng với những từ khác thì có ý nghĩa thay đổi như thế nào nhé.

 1. At times/taɪm/: thỉnh thoảng
 2. At once/ wʌns/: ngay lập tức
 3. At a moment’s notice /ˈmoʊ.məntˈnoʊ.t̬ɪs/: trong thời gian ngắn
 4. At present/ˈprez.ənt/: bây giờ
 5. At a profit /ˈprɑː.fɪt/: có lợi
 6. At hand /hænd/: có thể với tới
 7. At heart/hɑːrt/: tận đáy lòng
 8. At all cost / ɑːl kɑːst/: bằng mọi giá
 9. At war/wɔːr/: thời chiến
 10. At a pinch/pɪntʃ/: vào lúc bức thiết
 11. At ease /iːz/: nhàn hạ
 12. At rest/rest/: thoải mái
 13. At any rate /ˈen.i reɪt/ /: bất kì giá nào
 14. At disadvantage/ˌdɪs.ədˈvæn.t̬ɪdʒ/: gặp bất lợi
 15. At fault/fɑːlt/: sai lầm
 16. At risk /rɪsk/: đang gặp nguy hiểm
 17. At a glance /ɡlæns/: liếc nhìn
 18. At least /liːst/: tối thiểu
 19. At a loss/lɑːs/: thua lỗ
 20. At a profit/ˈprɑː.fɪt/: có lãi
 21. At sea/siː/: ở ngoài biển
 22. At last/læst/: cuối cùng
 23. At the end of: đoạn cuối
 24. At first /ˈfɝːst/: đầu tiên
 25. At first sight/ˈfɝːst saɪt/: ngay từ cái nhìn đầu tiên

Ví dụ

We felt in love at first sight.Chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

We can acquire books cheaply and sold at a profit.Chúng ta có thể kiếm được sách giá rẻ và bán kiếm lời.

At the end of the party, they declared that they will get marriage next week. – Cuối buổi tiệc, họ tuyên bố rằng họ sẽ cưới vào tuần tới.

We can see at a glance that the difference between two pictures. – Chúng ta nhìn qua cũng có thể thấy sự khác biệt giữa hai bức tranh.

His business is at disadvantage after he lost too much in purchasing stock yesterday. – Việc làm ăn của anh ấy gặp khó khăn sau khi anh ấy thua lỗ quá nhiền trong việc giao dịch cổ phiếu ngày hôm qua.

Thuần Thanh tổng hợp

Xem thêm: