Remember (v)- /ri’membə/: nhớ, ghi nhớ

Happiness (n) – /’hæpinis/: hạnh phúc

Travel (n)- /’trævl/: cuộc hành trình, cuộc du hành

Destination (n)- /,desti’neiʃn/: đích đến, điểm đến

 

Remember that happiness is a way of travel, not a destination – Roy L. Goodman 

Hãy nhớ rằng hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải là một điểm đến

Từ Khóa: