Important (adj)- /im’pɔ:tənt/: quan trọng, trọng đại

Accomplish(v)  /ə’kɔmpliʃ/: hoàn thành, thực hiện

Keep on (v)- /ki:p ɔn /: tiếp tục

Hope (v)- /houp/: hi vọng

 

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all – Dale Carnegie

Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào.

 

 

Từ Khóa: