feel (v) — /fi:l/ — cảm thấy
remember (v) — /ri’membə/ — nhớ, nhớ lại, ghi nhớ
privilege (n) — /privilege/ — đặc quyền, đặc ân, vinh dự
candle (n) — /’kændl/ — cây nến

Don’t feel bad if people remember you only when they need you. Feel privileged that you are like a candle that comes to their mind when there is darkness.

Đừng cảm thấy tồi tệ khi mọi người chỉ nhớ đến bạn khi họ cần bạn.
Hãy cảm thấy vinh dự rằng bạn giống như một ngọn nến thắp sáng tâm trí họ khi bóng tối ùa về.

Từ Khóa: