Dấu chấm than (!) thường được sử dụng ở cuối câu, nó được dùng trong những câu thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, một mệnh lệnh. Và dưới đây là cách sử dụng dấu ! trong tiếng Anh.

1. Dùng để kết thúc trong một câu nhấn mạnh về một điều gì đó

Ví dụ:

Wow, you look amazing in the blue dress!

Ôi, trông cậu thật tuyệt vời trong bộ váy màu xanh!

You did a very good job today!

Hôm nay cậu làm việc tốt lắm!

2. Dùng trong câu mệnh lệnh hoặc cảnh báo

Don’t be late again please!

Làm ơn đừng có tới muộn lần nữa!

Stop!

Dừng lại!

Wait!

Đợi đã!

Hurry up or we’ll miss the train!

Nhanh lên không chúng ta sẽ lỡ tàu!

Wet floor!

Sàn ướt!

3. Không sử dụng dấu chấm than trong các văn bản chuẩn mực, tuy nhiên trong các đoạn hội thoại thể hiện những cảm xúc mạnh thì vẫn sử dụng dấu chấm than.

Ví dụ:

I’m so glad to see you!” Ann said to me.

Tớ rất vui khi gặp cậu!, Ann nói với tôi.

4. Dấu chấm than cũng được dùng trong dấu ngoặc đơn (!) để biểu thị sự ngạc nhiên hoặc hoài nghi của người viết.

They continued talking about that topic after the meeting (!) I can’t believe that.

Họ tiếp tục nói về chủ để đó sau cuộc họp (!) thật khó mà tin được.

5. Dùng dấu ! trong ngoặc kép thì không cần phải dùng dấu phẩy

“I’m so excited!” Linda said to me.

“Tớ rất hào hứng!” Linda nói với tôi.

6. Dấu chấm than có thể dùng bên ngoài dấu ngoặc kép trong các câu gián tiếp

My boss said I was doing “a great job”!

Sếp tôi nói rằng tôi đã “làm việc rất tốt”!

Thiên Cầm

videoinfo__video3.dkn.tv||6dc7483b3__

Ad will display in 09 seconds

Từ Khóa: