Ước mơ tan theo gió
Hoài bão biến hư không
Ta trở thành tiên khách
Dạo bước chốn hồng trần

Đường về trên thiên thượng
Có mấy ai tỏ tường?
Nhân gian là cõi mộng
Ân oán cùng yêu thương.

Ta trở thành tiên khách. Dạo bước chốn hồng trần. (Ảnh: pinterest.com)

Thân người đâu dễ được
Không tu luyện trở về
Trong luân hồi lục đạo
Bao giờ mới thoát mê

Vinh nhục trong cuộc đời
Chỉ như mây khói trôi
Tĩnh tại tâm tu đạo
Phật quang chiếu sáng ngời.

Tĩnh tại tâm tu đạo. Phật quang chiếu sáng ngời. (Ảnh: pinterest.com)

Hy vọng