Hoa đào hé nở đón xuân vui
Nghiêng bóng mai vàng đậm nét đời
Hồng thắm đung đưa như vẫy gọi
Cúc vàng tủm tỉm hẳn đang cười

Hoa đào hé nở đón xuân vui, nghiêng bóng mai vàng đậm nét đời (Ảnh: picsunday.com)

Xinh xinh bông huệ lòng trong trắng
Ngào ngạt hương lan dạ sáng ngời
Bao khách văn chương đều tấm tắc
Tết về xuân đẹp cả muôn nơi.

Quang Ấn