Binh pháp của Ngụy Vũ Đại đế Tào Tháo

Câu chuyện lịch sử 24/05/19, 10:00

Trong sự nghiệp quân sự của mình, Tào Tháo đã viết rất nhiều binh thư có giá trị, thể hiện cái nhìn sắc bén về binh pháp của ông. Đỗ Mục đời Đường từng nhận xét: “Sách của Tôn Vũ có hàng trăm ngàn chữ, Ngụy Vũ đã cắt bỏ ...

End of content

No more pages to load