Giao tiếp trong nhà hàng là chủ đề phổ biến có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Bài học này sẽ giới thiệu cho các bạn các mẫu câu cơ bản nhất.

1. Hi. May I take your order?

Xin chào. Quý khách gọi gì ạ?

2. Yes. I’d like ….

Vâng. Tôi muốn ….

3. Anything else?

Còn gì nữa không?

4. No, thank you. That’s it. / Yes,….

Không. Vậy thôi/ Có….

5. OK. For here or to go?

Ok. Quý khách ăn ở đây hay mang đi?

Ảnh: https://switchsecuritycompanies.com

6. For here, please/ To go, please.

Ở đây ạ/Mang đi ạ.

7. What’s the wifi password here?

Mật khẩu wifi ở đây là gì?

8. How much is it?/How much are they?

Chúng bao nhiêu tiền?

9. Here’s your change.

Đây là tiền thừa của quý khách.

10. Enjoy your meal.

Chúc quý khách ngon miệng.

11. Thank you.

Cảm ơn.

12. See you later.

Hẹn gặp lại quý khách.

videoinfo__video2.dkn.tv||31761585d__

 

Thanh Trúc