The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. – Mahatma Gandhi

Kẻ yếu đuối không thể tha thứ. Vị tha là phẩm chất của người mạnh mẽ.

The weak (n) – /wiːk/: người yếu đuối, kẻ yếu đuối

Forgiveness (n) – / fɚˈɡɪv.nəs /: sự tha thứ, lòng vị tha

Attribute (n) – /ˈæt.rɪ.bjuːt/: thuộc tính, phẩm chất

The strong (n) – /strɑːŋ/: kẻ mạnh, người mạnh mẽ

Thuần Thanh