Affliction (n) – /ə’flikʃn/: tai ách,  nỗi buồn, nỗi ưu phiền.

Happen (v) /’hæpən/: xảy ra.

Defeat (v) – /di’fi:t/: đánh bại

 

When something an affliction happens to you, you either let it defeat you, or you defeat it – Jean Jacques Rousseau- 

Khi tai ách xảy ra, hoặc bạn để nó đánh bại mình, hoặc bạn đánh bại nó.

Từ Khóa: