Hide (v) – /haid/: trốn

Walk (v) – /wɔ:k/: đi, đi bộ, (+ away) bỏ đi

Follow (v) – /’fɔlou/: đi theo, theo sau, làm theo

Cry (v) – /krai/: khóc

Wipe (v) – /waip/ : lau, chùi, quét

Tear (n) – /tiə/: nước mắt

Heart (n) – /hɑ:t/: trái tim, tấm lòng

Fix (v) – /fiks/: sửa chữa, đóng, hàn gắn..

Truth is.. We hide cause we want to be found. We walk away to see who follows. We cry to see who wipes away the tears. And we let our hearts be broken to see who comes and fixes them – unknow

Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta – Khuyết danh

Từ Khóa: