Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.

10 Ways Darwin got it wrong

10 bằng chứng khẳng định thuyết tiến hóa của Darwin là sai lầm

Tiếp theo: Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4

9. His theory of the tree of life

Lý thuyết về cây sự sống

The only drawing Darwin had in his book The Origin of Species is that of the supposed “tree of life”. It pictures the imaginary transformation of a common ancestor (at the root level) into the different species we see today (at the twig level). Yet the drawing is actually based on slight variations within a species after many generations, and then he adds some suppositions.

Một hình vẽ duy nhất mà Darwin có trong cuốn sách Nguồn gốc muôn loài của ông là “cây sự sống”. Nó diễn tả trí tưởng tưởng về sự biến đổi từ một tổ tiên chung (gốc cây) thành các loài khác nhau mà chúng ta nhìn thấy hiện nay (các nhánh cây). Tuy nhiên sự thật là bức họa chỉ dựa trên những thay đổi nhỏ trong các loài sau rất nhiều thế hệ, và sau đó ông đã thêm vào một số các giả định.

As Jonathan Wells notes: “The most fundamental problem of evolution, the origin of species, remains unsolved. Despite centuries of artificial breeding and decades of laboratory experiments, no one has ever observed speciation (the evolution of a species into another species) through variation and selection. What Darwin claimed is true for all species has not been demonstrated for even one species”. (The Politically Incorrect Guide to Darwinism and Intelligent Design, 2006, p. 64)

Jonathan Wells đã lưu ý: “Vấn đề cơ bản nhất của thuyết tiến hóa và nguồn gốc của các loài vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù qua hàng thế kỷ sinh sản nhân tạo và hàng thập kỷ của các thí nghiệm, chưa có ai từng quan sát thấy được sự hình thành loài mới (về sự tiến hóa từ loài này sang loài khác) thông qua sự biến đổi và lựa chọn. Những gì mà Darwin tuyên bố là đúng cho tất cả các loài chưa từng được chứng minh dù chỉ với một loài. (Trang 64 của cuốn sách Sự dẫn dắt sai lầm khôn khéo đối với Học thuyết Darwin và Thuyết Thiết Kế thông minh – tạm dịch)

“Of all the icons of evolution,” adds Dr. Wells, “the tree of life is the most pervasive because descent from a common ancestor is the foundation of Darwin’s theory…Yet Darwin knew — and scientists have recently confirmed — that the early fossil record turns the evolutionary tree of life upside down. Ten years ago it was hoped that molecular evidence might save the tree, but recent discoveries have dashed that hope. Although you would not learn it from reading biology textbooks, Darwin’s tree of life has been uprooted”. (ibid., p. 51)

Tiến sĩ Wells nói thêm: “Trong tất cả các biểu tượng tiến hóa, cây sự sống là phổ biến nhất bởi vì nguồn gốc từ một tổ tiên chung là nền tảng lý thuyết của Darwin … Tuy nhiên, Darwin biết rằng – và các nhà khoa học gần đây đã xác nhận rằng các hồ sơ của các hóa thạch ban đầu đã khiến cây tiến hóa của sự sống lộn ngược lại. Mười năm trước từng có hy vọng rằng bằng chứng phân tử có thể sẽ cứu được cây tiến hóa, nhưng những phát hiện gần đây đã phá vỡ hy vọng này. Mặc dù bạn không được học nó từ sách giáo khoa sinh học, nhưng cây sự sống của Darwin đã bị nhổ tận gốc”. (Theo ibid, trang 51)

10. His rejection of biblical creation by God

Darwin không tin vào Thánh Kinh của Chúa

Charles Darwin was a man of his times. The 19th century saw many major social upheavals — political, philosophical, economic and religious — and Darwin was deeply shaped by them.

His grandfather Erasmus Darwin, a non-believer who had written on evolution, and his father Robert, also a non-believer, had great influence on him. The death of his beloved daughter Annie at the age of 10 greatly diminished any faith he had in God.

Charles Darwin là một người đàn ông của thời đại trong thời kỳ ông sống. Thể kỷ 19 đã chứng kiến nhiều biến động về xã hội, chính trị, triết học, kinh tế và tín ngưỡng – và Darwin đã bị ảnh hưởng rất sâu sắc.

Ông nội Erasmus Darwin của ông là một người không có đức tin đã từng viết về thuyết tiến hóa, cha của ông là Robert cũng vậy, điều đó đã ảnh hưởng lớn tới ông. Cái chết của cô con gái Annie 10 tuổi yêu dấu của Darwin đã khiến ông mất đi niềm tin rất lớn vào Chúa 

Some 11 years after writing The Origin of Species, he candidly admitted his two main purposes for writing it: “I may be permitted to say, as some excuse, that I had two distinct objects in view; firstly, to show that species had not been separately created, and secondly, that natural selection had been the chief agent of change…”

Mười một năm sau khi viết cuốn Nguồn gốc các loài, ông đã thẳng thắn thừa nhận hai mục đích chính khi viết nó: “Hãy thứ lỗi, tôi xin phép được nói rằng, quan điểm của tôi có hai mục đích rõ ràng; trước hết, tôi muốn chỉ ra các loài không được tạo ra một cách riêng biệt, và thứ hai, lựa chọn tự nhiên là tác nhân chính của sự thay đổi…”

“Some of those who admit the principle of evolution, but reject natural selection, seem to forget, when criticizing my book, that I had the above two objects in view; hence if I have erred in giving to natural selection great power, which I am very far from admitting, or in having exaggerated its power, which is in itself probable, I have at least, as I hope, done good service in aiding to overthrow the dogma of separate creations” (The Descent of Man,1871, p. 92)

“Một số người thừa nhận nguyên tắc của tiến hoá nhưng không thừa nhận sự chọn lọc tự nhiên, dường như đã quên mất khi chỉ trích cuốn sách của tôi, đó là tôi có hai mục đích trên; do đó nếu tôi sai lầm trong việc đặt kì vọng lớn vào chọn lọc tự nhiên mà tôi đã rất tin tưởng là đúng, hoặc quá phóng đại quyền năng của nó, mà tôi cho rằng có thể là vậy, thì ít nhất, tôi hy vọng rằng tôi đã làm tốt phần việc để trợ giúp lật đổ giáo lý của những sáng tạo riêng biệt. (Nguồn gốc loài người, 1871, trang 92)

Notice that the first reason for writing his book was religious — for he sought “to overthrow the dogma of separate creations”. In other words, he had no room for a religious version of origins involving the Creator God of the Bible. He promoted the idea that the world of matter and energy, mainly through natural selection and variation, might well account for all life we see around us — a philosophy of science known as scientific materialism.

Lưu ý rằng lý do đầu tiên ông viết cuốn sách của mình chính là tôn giáo – ông đã tìm cách “lật đổ giáo lý của các sáng tạo riêng biệt”. Nói cách khác, ông không có chỗ nào dành cho đức tin vào nguồn gốc các loài có liên quan tới Sáng Thế Chủ trong Kinh Thánh. Ông đã đề cao ý tưởng: thế giới vật chất và năng lượng chủ yếu là do chọn lọc và biến đổi tự nhiên, có thể là điều giải thích hợp lý cho tất cả sự sống mà con người thấy xung quanh mình – một triết lý khoa học được gọi là chủ nghĩa duy vật khoa học.

Yet instead of the data accumulated during the next 150 years pointing toward blind and random causes of nature doing the creating, we now see it, based on molecular, chemical, biological and astronomical evidence, pointing to a supremely intelligent Designer of all.

Tuy nhiên, thay vì đó, các dữ liệu tích luỹ được trong suốt 150 năm sau đã chỉ thẳng vào những nhân tố mù quáng và ngẫu nhiên của việc sáng tạo là do tự nhiên, chúng ta giờ đây thấy rằng dựa trên bằng chứng phân tử, hoá học, sinh học, và thiên văn học đều dẫn tới một nhà thiết kế siêu nhiên là nguyên nhân của tất cả.

Darwin’s bicentennial has arrived but, as Phillip Johnson predicts, Darwin’s ideas will eventually end up in the trash heap of history. Johnson concludes: “Every history of the twentieth century has three thinkers as preeminent in influence: Darwin, Marx, and Freud … Yet Marx and Freud have fallen… I am convinced that Darwin is next on the block. His fall will be the mightiest of the three” (Defeating Darwinism by Opening Minds, 1997, p. 113)

Đã 200 năm trôi qua nhưng như Phillip Johnson dự đoán, ý tưởng của Darwin cuối cùng cũng sẽ kết thúc trong mớ đồ bỏ đi của lịch sử. Johnson kết luận: “Lịch sử của thế kỷ hai mươi có ba nhà tư tưởng ưu việt có sức ảnh hưởng: Darwin, Marx và Freud…Nhưng Marx và Freud đã sụp đổ…Tôi tin rằng Darwin là tượng đài tiếp theo. Sự sụp đổ của ông sẽ là mạnh nhất trong ba người”. (Trang 113, cuốn Đánh bại học thuyết Darwin từ việc mở rộng tư tưởng – tạm dịch)

We eagerly await that day when people will throw off this pernicious lie of, as Romans 1 describes, exalting what has been created and will instead return at last to acknowledge and worship a loving Creator!

Như trong cuốn Romans 1 mô tả: Chúng ta cũng háo hức chờ đợi ngày đó, ngày mà mọi người sẽ vứt bỏ những lời nói dối nguy hiểm này, tán dương những gì đã được tạo ra và quay trở lại với sự thừa nhận và thờ phụng Bậc Sáng Thế tôn kính!

Từ vựng:

Base on (v) – /beɪs/ /ɑːn/: dựa trên, dựa vào

Supposition (n) – /ˌsʌp.əˈzɪʃ.ən/: giả thuyết, giả định

Artificial breeding (n) – /ˌɑːr.t̬əˈfɪʃ.əl/ /ˈbriː.dɪŋ/: sinh sản nhân tạo

Descent (n) – /dɪˈsent/: nguồn gốc, dòng dõi

Upside down ( adj, adv) – /ˌʌp.saɪd ˈdaʊn/: ngược, dốc ngược

No room for – /noʊ/ /rʊm// fɚ/: không có chỗ cho thứ gì đó

Account for – /əˈkaʊnt/ /fɚ/: giải thích cho, lý giải cho

Bicentennial (n) – /ˌbɑɪˌsenˈten·i·əl/: lễ kỷ niệm 200 năm

Theo ucg.org

Thiên Cầm biên dịch