CHỌN PHIM

What’s on at the cinema?

rạp đang chiếu phim gì?

Is there anything good on at the cinema?

có gì hay chiếu hôm nay không?

what’s this film about?

phim này có nội dung về cái gì?

have you seen it?

bạn đã xem phim này chưa?

who’s in it?

ai đóng phim này?

it’s  thriller/ comedy/ romantic comedy /horror / documentary/ an animation/ war/ science fiction… film

Đây là bộ phim ly kỳ/hài/ hài lãng mạn/kinh dị/ tài liệu/ hoạt hình/chiến tranh/khoa học viễn tưởng…

It’s in English/Frech/Italian/ film.

Đây là phim tiếng Anh/Pháp/Ytalia

It’s with English subtitles

Phim này có phụ đề tiếng Anh

It’s just been release

Nó mới được công chiếu

It’s been out for about two months

Nó đã chiếu được 2 tháng rồi

It’s meant to be good

Phim ý nghĩa hay

TRONG RẠP CHIẾU PHIM

Shall we get some popcorn? salted or sweet?

Mình ăn bỏng ngô nhé? mặn hay ngọt nào?

Do you want anything to drink?

Cậu có muốn uống gì không?

Where do you want to sit?

Cậu muốn ngồi đâu?

Near the back

Gần đằng sau

Near the front

Gần đằng trước

In the middle

Ở giữa

BÀN LUẬN VỀ BỘ PHIM

What did you think?

Bạn nghĩ thế nào?

I enjoyed it

Tớ thích nó

It was great/really good/ not bad

Nó thật tuyệt vời/ thật hay/ không tệ

I thought it was rubbish

Tớ nghĩ nó thật nhảm nhí

It was one of the best films I’ve seen for ages

Nó là bộ phim hay nhất tôi từng xem trong nhiều năm qua

It had a good plot

Phim có nội dung hay

The plot was quite complex

Nội dung phức tạp quá

It was too slow-moving

Phim có tiết tấu chậm quá

It was very fast-moving

Phim có tiết tấu rất nhanh

The acting was excellent/good/poor/ terrible

Diễn xuất tuyệt vời/tốt/kém/tệ hại

He’s/She’s a very good /talent actor

Anh ấy/Cô ấy là một diễn viên tốt/tài năng

Hội thoại 1

Mai: Hi Linh! Do you want to go cinema to day with me?

Mai: Chào Linh! Cậu có muốn đi xem phim với mình hôm nay không?

Linh: Great, what’s on at cinema?

Linh: Tuyệt, có gì ngoài rạp thế?

Mai: I found that “Ion Man” is the hottest film now. It’s meant really good with terrific pictures, and beautiful action  and it’s just been released for 1 week.

Mai: Tớ thấy “Người Sắt” là phim hót nhất hiện giờ đấy. Nội dung hay với những hình ảnh tuyệt vời, pha hành động đẹp mắt và mới công chiếu được 1 tuần

Linh: Really! I couldn’t miss it. I’ll go with you. But when?

Linh: Thế à! Tớ không thể để lỡ được. Tớ sẽ đi với cậu. Nhưng khi nào?

Mai: At 6h30 p.m. I’ll pick you up on 5 p.m, Ok?

Mai: Lúc 6:30 chiều nay. Tớ sẽ đón cậu lúc 5 giờ nhé, được không?

Linh: Ok, I’ll pay for dinner and you’ll buy tickets. Remember buy them soon or they will sell them out.

Linh: Ok, tớ sẽ trả cho bữa tối và cậu mua vé nhé. Nhớ mua sớm không họ hết vé đấy.

Mai: Ok, sure. That sounds good.

Mai: Ừ, chắc chắn rồi. Nghe được đấy.

Linh: Do we still sit  in the middle of the room like normal right?

Linh: Mình vẫn ngồi ở giữa phòng như mọi lần chứ?

Mai: Ofcourse, It is the best view.

Mai: tất nhiên rồi. Nó là chỗ xem tốt nhất.

5:15 at Cinema – 5:15 ở rạp chiếu phim

Linh: We are going to eat pizza then we’ll buy some popcorn and Pepsi.

Linh: Mình sẽ ăn pizza sau đó mua ít bỏng ngô và Pepsi.

Mai: Ok, that’s good.

Mai: Ừ, được.

8 p.m after watching film – 8 giờ tối sau khi xem xong

Linh: Well, It’s OK right?

Linh: Cũng được nhỉ?

Mai: Yeah, It is the good film.

Mai: Ừ, nó là bộ phim hay.

Linh: I like the scene when Iron man flies from high down to save the girl, it’s beautiful and romantic.

Linh: Tớ thích cảnh người sắt bay từ trên cao xuống cứu cô gái, cảnh đó thật đẹp và lãng mạn

Mai: yes, that’s terrific.

Mai: Ừ, nó rất tuyệt.

Linh: But this film is just for fun, it will not stay long in my mind.

Linh: Nhưng phim này chỉ giải trí thôi, nó không ở trong đầu tớ lâu.

Mai: Agree! The best film recently I’ve seen is “Black Swan”. Natalie Portman plays the main role. It’s really the fantastic film, she is really talent actress and beautiful, and that film is really art.

Mai: Đồng ý! Bộ phim hay nhất gần đây tớ xem là “Thiên Nga Đen”. Natalie Portman đóng vai chính. Nó là bộ phim thực sự tuyệt vời, cô ấy là một diễn viên tài năng, và đẹp nữa, phim đó thực sự nghệ thuật.

Linh: yes, I love that film very much and can see it many times.

Linh: Ừ , tớ thích bộ phim ấy lắm và có thể xem lại nhiều lần

Thuần Thanh

Xem thêm: