Trung Nghĩa Truyện – Hứa Chử (P.2): Cứu chủ tại Đồng Quan, dọa Mã Siêu tái mặt – Trung thành với Tào Ngụy, nhắm mắt chẳng thay lòng!

Câu chuyện lịch sử 06/08/21, 10:00

Lại nói, tuy nói chức trách của Hứa Chử là bảo vệ sự an toàn của Tào Tháo, nhưng một khi đã theo Tào Tháo xung trận, thì khả năng chiến đấu của ông cũng rất kinh người!... Tiếp theo Phần 1 Lúc theo Tào Tháo đi chinh phạt Trương Túy, ...