Tha thứ cho người, phúc báo theo đó mà đến

Đạo đức - Phong thái 02/09/23, 11:19

Thuyết nhân quả báo ứng của Phật gia tin rằng, việc truyền bá hành vi lỗi lầm của người khác sẽ làm tổn thất âm đức của chính mình, thậm chí phải chịu đủ loại ác quả; ngược lại, những người không xét nét khuyết điểm của người khác sẽ ...