Quán trọ trần gian

Quán trọ trần gian

Dòng sông đứng lại Hai bờ cứ trôi Nhân quần mê mải Như Lai xuống rồi. Lục bình vẫn chảy Cánh cò cứ trôi Mây trắng dừng lại Ngàn năm chơi vơi. Bóng trăng đáy nước Ai thả lên trời? Đêm không thao thức Ánh ...