Từ vựng chủ đề: Các môn học

Từ vựng chủ đề: Các môn học

Maths (mathematics) /mæθs/ mæθi’mætiks/ môn toán Science /’saiəns/ khoa học Chemistry /’kemistri/ hóa học Physics /’fiziks/ vật lý Biology /bai’ɔlədʤi/ sinh học Medicine /’medsin/ y học Dentistry /’dentistri/ nha khoa Veterinary medicine /’vetərinəri ‘medsin/ thú y Accountancy /ə’kauntənsi/ kế toán ...

Phân biệt Start và Begin

Phân biệt Start và Begin

Start và Begin đều mang nghĩa bắt đầu hay khởi đầu một sự việc nào đó. Trong một số trường hợp, hai từ này có thể sử dụng thay thế cho nhau nhưng giữa chúng vẫn có nhiều điểm khác ...

Từ vựng chủ đề: Mùa thu

Từ vựng chủ đề: Mùa thu

Autumnal equinox /ɔ:’tʌmnəl ‘i:kwinɔks/ Thu phân (*)  Back-to-school /bæk tu sku:l/ nhập học, trở lại trường sau mùa hè Chestnut /’tʃesnʌt/ hạt dẻ County fair /’kaunti feə/ hội chợ Deciduous /di’sidjuəs/ sự rụng (lá) Festival /’festivəl/ ngày hội Flu /flu/ ...

Từ vựng chủ đề: Sản phẩm Y dược

Từ vựng chủ đề: Sản phẩm Y dược

Antiseptic /,ænti’septik/ chất khử trùng Aspirin /’æspərin/ thuốc aspirin athlete’s foot powder /’æθli:ts fut /’paudə/ phấn bôi nấm bàn chân bandages /’bændidʤ/ băng cough mixture /kɔf /’mikstʃə/ thuốc ho nước diarrhoea tablets /,daiə’riə ‘tæblit/ thuốc tiêu chảy emergency contraception /i’mə:dʤensi ...

Phân biệt Anymore và Any more

Phân biệt Anymore và Any more

Rất nhiều người học tiếng Anh không phân biệt được điểm khác biệt giữa anymore và any more. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm giống nhau nhất định. Các bạn cùng học bài viết sau và luyện bài tập ở cuối ...

Từ vựng chủ đề: Giao thông

Từ vựng chủ đề: Giao thông

Roadside /’roudsaid/ lề đường ring road /riɳ roud/ đường vành đai petrol station /’petrəl /’steiʃn/: trạm bơm xăng kerb /kə:b/ mép vỉa hè pedestrian crossing /pi’destriən ‘krɔsiɳ/ vạch sang đường turning /’tə:niɳ/ chỗ rẽ, ngã rẽ fork/ T-junction /fɔ:k/ /’ti ...

Phân biệt See, Look, Watch và View

Phân biệt See, Look, Watch và View

Chúng ta đã biết, see, look, watch và view là 4 động từ nói về việc “nhìn” nói chung, nhưng giữa chúng có sự khác biệt lớn về ý nghĩa và cách sử dụng. Hãy cùng xem trong bài học ...

Từ vựng chủ đề: Đồ dùng trong phòng tắm

Từ vựng chủ đề: Đồ dùng trong phòng tắm

aftershave /’ɑ:ftəz ʃeiv/ nước bôi sau khi cạo râu comb /koum/ lược thẳng conditioner /kən’diʃnə/ dầu xả dental floss /’dentl floss/ chỉ nha khoa deodorant /di:’oudərənt/ chất khử mùi hairbrush /’heəbrʌʃ/ lược chùm mouthwash /mauθ wɔʃ/ nước xúc miệng nail ...

Phân biệt Salary, Wage và Income

Phân biệt Salary, Wage và Income

Salary, Wage và Income là ba danh từ đều có nghĩa là: lương, tiền lương, thu nhập. Nhưng giữa chúng có sự khác biệt đáng kể về cách sử dụng. Chúng ta hãy xem trong bài sau nhé. Salary: Tiền ...

Các cụm từ về chủ đề Học tập

Các cụm từ về chủ đề Học tập

Trong bài trước các bạn đã tìm hiểu về collocations thuộc chủ đề công việc (Work), hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các cách kết hợp từ trong chủ đề Học tập.  Meet admissions criteria: đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào Applicants ...

85 tính từ mô tả người

85 tính từ mô tả người

Active /’æktiv/ : Chủ động Afraid /ə’freɪd/ : Sợ hãi Alert  /ə’lə:t/ : Cảnh giác Angry /’æɳgri/ : Tức giận Bad /bæd/ : Xấu, tồi Beautiful /’bju:təful/ : Đẹp Big /big/: To, béo Blackguardly /’blægɑ:dli/ : Đểu cáng, đê tiện ...

Từ vựng chủ đề: Làm vườn (Gardening)

Từ vựng chủ đề: Làm vườn (Gardening)

axe /æks/ cái rìu fork /fɔ:k/ cái chĩa làm vườn hoe /hou/ cái cuốc hose hoặc hosepipe /houz/ ống phun nước lawn mower /lɔ:n ‘mouə/ máy cắt cỏ rake /reik/ cái cào cỏ secateurs /’sekətə:/ kéo cắt cây/cỏ shears /ʃiəs/ ...

Từ vựng về các loại hạt

Từ vựng về các loại hạt

Almond /’ɑ:mənd/ hạt hạnh nhân Brazil nut /brə’zil’ nʌt/ hạt quả hạch Brazil Cashew /kæ’ʃu:/ hạt điều Chestnut /’tʃesnʌt/ hạt dẻ Chia seed /si:d/ hạt chia Flax seed /’flæks si:d/ hạt lanh Hazelnut /’heizl nʌt/ hạt phỉ Hemp seed /hemp ...

Từ vựng chủ đề: Âm nhạc

Từ vựng chủ đề: Âm nhạc

instrument /’instrumənt/: nhạc cụ musician /mju:’ziʃn/: nhạc công composer /kəm’pouzə/: nhà soạn nhạc performer /pə’fɔ:mə/: nghệ sĩ biểu diễn singer/’siɳə/: ca sĩ pianist /’pjænist/: người chơi piano drummer /’drʌmə/: người chơi trống concert /kən’sə:t/: buổi hòa nhạc orchestra /’ɔ:kistrə/: ban ...

Từ vựng chủ đề: Thiết bị quay chụp

Từ vựng chủ đề: Thiết bị quay chụp

video camera /’vɪdiəʊ ‘kæmrə/ máy quay phim minicam /’mɪnɪkæm/ máy quay phim mini VCR (video cassette recorder) /’viːsiː’ɑːr/ đầu máy video photography /’fəʊtəgrɑːfi/ nhiếp ảnh lens  /lenz/ ống kính flash /flæʃ/ đèn nháy camera /’kæmrə/ máy ảnh tripod /’traɪpɒd/ giá ...

Phân biệt On time và In time

Phân biệt On time và In time

On time và in time đều có nghĩa tựa như là “đúng giờ”, nhưng giữa chúng có sự khác biệt trong cách sử dụng và ý nghĩa, các bạn hãy cùng xem! On time Ý nghĩa: Đồng nghĩa với punctual ...

Từ vựng chủ đề: Nguyên vật liệu

Từ vựng chủ đề: Nguyên vật liệu

Charcoal /’tʃɑ:koul/ than củi Coal /koul/ than đá Gas /gæs/ ga Oil /ɔil/ dầu Paraffin /’pærəfin/ paraffin Petrol /’petrəl/ xăng Asbestos /æz’bestɔs/ mi-ăng Ash /æʃ/ tro Cardboard /’kɑ:dbɔ:d/ giấy bồi Clay /klei/ đất sét Fiberglass /’faibə glɑ:s/ sợi thủy tinh ...

Phân biệt photo, image và picture

Phân biệt photo, image và picture

Chúng ta vẫn biết photo, image và picture đều mang nghĩa chung là hình ảnh, nhưng sự khác biệt giữa chúng là gì? Các bạn cùng xem trong bài học phân biệt dưới đây nhé! Photo Danh từ: Viết tắt của ...

Từ vựng chủ đề: Giặt là

Từ vựng chủ đề: Giặt là

Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng về chủ đề Giặt là, cũng như các ký hiệu cần biết trong các hình ảnh sau nhé! (Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)     ...

Phân biệt pain, hurt và ache

Phân biệt pain, hurt và ache

PAIN (n-v) Thường dùng làm danh từ, chỉ sự đau đớn (thể xác), sự đau khổ (tâm hồn), thường là những cái đau rất khó chịu không thể bỏ qua được. Ví dụ: Yesterday I suddenly felt a lot of ...

Từ vựng chủ đề: Thực phẩm chế biến

Từ vựng chủ đề: Thực phẩm chế biến

 food  /fu:d/ thức ăn, lương thực  hot dog /’hɒtdɒg/ bánh mỳ kẹp xúc xích  syrup /’sɪrəp/ nước xi-rô, chất lỏng ngọt đặc sánh  hamburger : /’hæmbɜːgəʳ/ bánh mỳ hăm-bơ-gơ, thịt băm viên  spaghetti  /spə’geti/ món mì ống Ý  meatball /’miːtbɔːl/ ...

Từ vựng chủ đề: Đi máy bay

Từ vựng chủ đề: Đi máy bay

Baggage allowance /’bædidʤ  ə’lauəns/ hạn mức hành lý miễn phí Carry-on /’kæri on/ hành lý xách tay Customs /’kʌstəmz/ hải quan Fragile /’frædʤail/ đồ dễ vỡ Long-haul flight /lɔɳ hɔ:l flight/ chuyến bay dài Immigration /,imi’greiʃn/ xuất nhập cảnh Security ...

Từ vựng chủ đề: Tiền tệ

Từ vựng chủ đề: Tiền tệ

Cash /kæʃ/ tiền, tiền giấy Benjamins /’bendʤəmins/ tờ 100 đôla Bucks /bʌks/ Đô la Dime /daim/ 10 Đô la Fins/Fiver/Five-spots /fin /’faivə /faiv spɔts/ tờ 5 Đô la Grand /grænd/ 1.000 Đô la Quarter /’kwɔ:tə/ 25 Đô la Two bits ...

Các cụm từ về chủ đề Thực phẩm

Các cụm từ về chủ đề Thực phẩm

Trong bài trước các bạn đã tìm hiểu về collocations thuộc chủ đề Work, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các cách kết hợp từ trong chủ đề thực phẩm (Food).  junk food: thực phẩm ít dinh dưỡng/đồ ăn rác >< healthy food ...

Kết thúc

Không còn trang để tải