Từ ngày đắc Pháp, chị Duyên tâm sự: Mọi sự đã thay đổi; Hoàn thành tốt công việc nơi công sở, dạy dỗ con cái thanh tỉnh lý trí, kiên quyết ly khai với các tư tưởng xấu và dục vọng trong cuộc sống; Chị trở về đúng với vai trò người phụ nữ truyền thống trong mối quan hệ với chồng, con và gia đình.